Algemene voorwaarden

Algemeen
 
Artikel1                    Toepasselijkheidendefinities
1.      Deze Algemene VoorwaardenzijnvantoepassingopalleaanbiedingenvanNew Energy CareBV (hiernatenoemen“NEC”) enalleovereenkomsten. In hetbijzonderzijnzijvantoepassingopalleinkopenvanNECenopalleverkopenenleveringenvanzakenvanNEC.Dezevoorwaardenzijnook van toepassingop alledienstenmet inbegripvanverstrekteadviezen eninformaties.
2.      IndezeAlgemeneVoorwaardenwordtverstaanonder:
         de wederpartij:de natuurlijk persoon of rechtspersoondieovereenkomstiglid 1 vanNECaanbiedingen
         ontvangt of met NECovereenkomstensluit.
3.      NECstreefternaarom deze Algemene Voorwaarden vóór ofbijhet sluiten vanovereenkomstenmet
         NECaandewederpartij terhandtestellen.Indienterhandstellingechternietheeftplaatsgevonden of redelijkerwijze             nietmogelijkis,kandewederpartij bijNECinzage vragen.Opverzoekvande wederpartijzullendeAlgemene
         Voorwaardenkosteloosworden toegestuurd.
4.      Ingevaleenofmeerderebepalingenuit dezevoorwaardenongeldigmochtenblijkentezijnc.q.wordenvernietigd,laatditderechtskrachtvan deoverigebepalingenonverlet.
 
 
Artikel2                    Algemenevoorwaardenvan dewederpartijenafwijkendeafspraken
1.      Voorwaardenmetbetrekking tot delevering,betalingeninkoopvandewederpartijzijnniet
vantoepassingopde aanbiedingenvanNEC en metNECgeslotenovereenkomsten.
2.      AfsprakentussendewederpartijenNECdieafwijken van voorliggende Algemene Voorwaardengelden slechtsals
overeengekomen indiendezeafsprakendoorschriftelijkdoorNECzijnbevestigd.
 
Verkoopvoorwaarden
 
Artikel3                    Aanbiedingen, overeenkomstenen prijzen
1.      Alleaanbiedingenzijnvrijblijvend.Indieneenaanbiedingwordtaanvaarddoordewederpartij,heeftNEChetrechtdeaanbiedingbinnenvijfwerkdagennaontvangstvan deaanvaardingteherroepen.
2.      De door NECbij deaanbiedingverstrekte gegevensenbijlagenzijninformatiefengeven
slechts een algemeneweergave.
3.      In rekening wordengebrachtde prijzen,geldendopdedagvanaflevering.Indiennadeaanbieding of totstandkomingvande overeenkomstéénof meerkostprijsbepalendefactoren,waarop deprijzenvanNECzijngebaseerd,doorwelkeomstandigheidookeenwijzigingondergaan, isNECgerechtigd de
aangeboden c.q. overeengekomenprijzendienovereenkomstig te verhogen, zonder datzulksdewederpartijrechtgeeftopgeheleofgedeeltelijkeontbindingvandeovereenkomst.
4.      AlleprijzenzijnsteedsexclusiefB.T.W., tenzijandersindeaanbiedingisvermeld.
 
Artikel4                     Levertijd, leveringen risico
1.      Deopgegevenlevertijdenzijneenindicatieen zullen nimmer zijn te beschouwenals eenfatale termijn, tenzijuitdrukkelijkandersis overeengekomen
2.      BehoudensopzetofgroveschulddoorNECkandewederpartijbijeenoverschrijdingvandelevertijdtot60dagengeenaanspraakmakenopschadevergoedingen/ofontbindingvandeovereenkomst. Indien delevertijd wordtoverschredenmetmeerdan60dagen,dientdewederpartijNECschriftelijkingebreke te stellen.In dezeingebrekestelling dient dewederpartij NECeen redelijketermijnvoor denakoming tegeven.
4.      Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q.verlorengaanvandeteleverenzaken,gaatopdewederpartijover zodradezezakenhetNECmagazijnheeftverlaten, zelfsindien franco leveringisovereengekomen.
5.      De wederpartij garandeert dat de plaats van aflevering met een vrachtauto bereikbaar is.
6.      De wederpartij draagt na levering zorg voor een adequate en veilige opslag van de materialen.
7.     Vanaf het moment van de levering is de wederpartij aansprakelijk voor schade of verlies aan de installatie.
 
Artikel5                  Overmacht
1.      Een tekortkomingin denakomingvandeovereenkomst doorNEC, kan NEConder meerniet worden toegerekendindien deoorzakenvan dezetekortkomingniettewijtenzijnaan haarschuld ofbuitende risicosfeer van NECvallen.Oorzakenzoalsbedoeldin devorigezinzijnonderandere, molest,brand,waterschade,overstroming, werkstaking,bedrijfsbezetting uitsluiting, in- enuitvoerbelemmeringen,overheidsmaatregelen,defectenaanmachines, storingen indeleveringvangas,water-enelektriciteit endestagnatiec.q.onderbrekingvanleveringenvanderdenvanwieNECgrondstoffen,materialen ofonderdelenvoorde uitvoering vande overeenkomstmoetenbetrekken.
2.      In gevalvan     eenniet    toerekenbare tekortkoming   inde nakomingvandeovereenkomst door dewederpartij isNECbevoegd de overeenkomst geheel teontbinden.
 
 
Artikel6                    Uitsluiting en beperking vanaansprakelijkheid
1.      Voor alledirecteschadevande wederpartij,veroorzaaktdooreenaanNECtoerekenbaar tekortkomenin denakomingvandeovereenkomst isdeaansprakelijkheid vanNEC,behoudensingeval vanopzetofgrove schuld,beperkttotde overeengekomenprijs.
2.      Vooralleindirecteschadec.q. gevolgschade,waarondermedebegrepenstagnatie inde
geregelde gangvanzakenindeonderneming van dewederpartijen/of stagnatieindeuitvoeringvaneenofmeerdoordewederpartijvoorderden uitgevoerdeopdrachtenisNEC, behoudensingevalvanopzetofgroveschuld,nietaansprakelijk.
3.      NECsluitde aansprakelijkheid uit voorschade die isontstaan door toedoen van hulppersonenof alsgevolgvanfouten in tekeningenen/oftechnischegegevenswaarvanNECopeigeninitiatiefofdooraanwijzingc.q.instructies vandewederpartijbijdeuitvoering van deovereenkomstbedienen.
4.      De wederpartij verklaart eigenaar te zijn van het pand waar de installatie wordt aangebracht en/of de benodigde toestemming te hebben voor het aanbrengen van een installatie.
 
 
 Artikel7                   Garantie
 1.     Tenzijnietandersindeaanbieding isvermeld,geldenvoorverkochteengeleverdezakenmet fabrieks-c.q.importeurs-of groothandelsgarantieslechtsde doordezeleveranciergesteldegarantiebepalingen.
 2.    Bij beroep op garantie binnen een half jaar zal NEC zorgen voor herstel of vervanging. De afweging van herstel of vervanging zal liggen bij NEC.
 3.    Er is geen sprake van garantie bij een van buiten komende oorzaak of indien het gebrek niet aan NEC te wijten is.
 4.    De garantie komt te vervallen als er aanpassingen of reparaties hebben plaatsgevonden zonder toestemming van NEC.
 
 
Artikel8                    Betalingscondities
1.     De betalingvande doorNECgeleverdezakenzaldienen is als volgt (tenzij anders is afgesproken):
30 % van de apparatuur en installatiepakket (hardware) bij opdracht.
2.     70 % van de apparatuur en installatiepakket (hardware) bij levering, betaling dient te geschieden voor aanvang van het werk
3.     100 % van de projectkosten exclusief voornoemde aanbetaling bij oplevering.
            Indien geen betaling plaatsvindt, zal er niet geleverd worden en zal de opdracht niet doorgaan.
 
 
Artikel9                    Eigendomsvoorbehoud
1.      DedoorNECgeleverdezakenblijvenhaareigendomtotdatdewederpartijallebetalingen heeft voldaan die in de metNECgeslotenovereenkomstenisopgenomen.
 
 
Artikel10                  Geschillen en Toepasselijk recht
1.      OpalleaanbiedingenenovereenkomstenvanNECisNederlandsRechtvantoepassing.
2.      TenaanzienvangeschillendietussenNEC ende wederpartijmochtenontstaan isdearrondissementbankte
         Arnhem bijuitsluitingbevoegd omkenniste nemen,metuitzonderingvangeschillen waar dekantonrechterineerste               bevoegdiskennistenemen.
3.     In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal New Energy Care alles doen om de privacy te beschermen en de verkregen gegevens verwerken voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke doeleinden. De gegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant met derden worden gedeeld.
 
Artikel11                  Uitvoering van de werkzaamheden
1.      NEC levert op verzoek installaties die door de wederpartij zelf worden geïnstalleerd of een installatie die onder verantwoordelijkheid van of door NEC wordt geïnstalleerd. In geval dat er zelf geïnstalleerd wordt, is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor de (gevolgen van) installatiewerkzaamheden.
2.      De wederpartij verstrekt alle benodigde gegevens die nodig zijn voor het plaatsen en installeren van een installatie.
         Werkzaamheden worden uitgevoerd zoals deze vermeld staan in de opdrachtbevestiging.
3.     De wederpartij dient te zorgen voor een goede toegankelijkheid van alle plaatsen waar de werkzaamheden uitgevoerd
         moeten worden.
4.     Indien een vlotte en goede uitvoering van de werkzaamheden niet kan plaatsvinden door de punten vermeldt in de
         artikelen 11.2 en 11.3, is NEC genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.